Tỉ lệ lời lỗ (Profit/Loss)

Tỉ lệ lời lỗ (Profit/Loss)

Trước khi bạn bắt đầu giao dịch ngoại hối, điều quan trọng là bạn cần phải hiểu cách tính kết quả lời lỗ trong giao dich. Bạn có thể truy cập bộ công cụ tính toán ngoại hối trực tuyến và trên các web của Sàn Forex để có thể tính toán lãi / lỗ nhanh chóng trước khi thực hiện giao dịch hoặc trên các vị thế bạn đang mở.

Đây là cách bạn có thể tính toán tỉ lệ lời lỗ thủ công –

P / L TIỀN TỆ TRỰC TIẾP = (giá bán- giá mua) x quy mô hợp đồng

P / L TIỀN TỆ TRỰC TIẾP = (giá bán- giá mua) x giá trị nhỏ nhất *

* giá trị nhỏ nhất = kích thước lô x biến đổi giá nhỏ nhất / giá hiện tại

TIỀN TỆ CHÉO P / L = P / L = (giá bán- giá mua) x giá trị nhỏ nhất *

* giá trị nhỏ nhất = kích thước lô x biến đổi giá nhỏ nhất x giá của đồng yết giá / giá hiện tại

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan