Tỉ giá hối đoái (Exchange Rate)

Tỉ giá hối đoái (Exchange Rate)

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một đơn vị tiền tệ so với một đơn vị tiền tệ khác. Đây cũng là mức giá mà bạn có thể trao đổi hai loại tiền tệ với nhau. Tùy thuộc vào phương pháp giao dịch, một giao dịch ngoại hối có thể tiến hành ở thị trường giao ngay hoặc giá trị kỳ hạn (tương lai).