Tăng giá (Price appreciation)

Tăng giá (Price appreciation)

Đó là sự gia tăng giá trị pip của một tài sản ngoại hối hoặc cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian. Để tính mức tăng giá của tỷ giá hối đoái theo giá trị pip, hãy lấy giá trị cuối cùng trừ đi giá trị ban đầu. Ví dụ: nếu cặp AUD / USD ở mức 0,8550 và tăng lên 0,8580, đồng tiền này đã tăng giá 0,8580-0,8550 = 0,0030 pips.