Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là phương pháp đầu tiên và quan trọng nhất để quản lý các khoản đầu tư. Chiến lược quản lý rủi ro bao gồm việc xác định, đánh giá và giảm thiểu các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư và giao dịch, có khả năng dẫn đến tổn thất. Các chiến lược quản lý rủi ro dựa vào phương pháp phân tích toàn diện về các mối nguy hiểm khác nhau, có thể tác động rất lớn đến kết quả đầu tư của bạn. Mặc dù chiến lược quản lý rủi ro có thể bảo vệ các nhà đầu tư rất nhiều, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Một số rủi ro trong giao dịch ngoại hối bao gồm

  • Rủi ro về thị trường
  • Rủi ro bên đối tác
  • Tỷ giá hối đoái Rủi ro
  • Rủi ro về lãi suất
  • Rủi ro quốc gia
  • Rủi ro về độ thanh khoản
  • Rủi ro về đòn bẩy

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan