PIP

PIP

Phần trăm điểm hoặc điểm của mức giá (PIP) là đơn vị đo lường nhỏ nhất của một cặp tiền tệ . Trong thị trường ngoại hối, tất cả các loại tiền tệ chính được báo giá bằng 5 chữ số thập phân, ngoại trừ đồng Yên Nhật sẽ báo giá bằng 3 số thập phân. Trước đây, các cặp FX sẽ báo giá ở 4 chữ số thập phân với đồng Yên Nhật ở 2 số thập phân. Đơn vị đo lường nhỏ nhất trong một cặp FX là 1 pip.

Ví dụ: Nếu cặp USD / CAD di chuyển từ 1.1010 sang 1.1011, thì mức tăng 0,0001 của tỷ giá là một pip. Tương tự như vậy, nếu cặp GBP / JPY di chuyển từ 145,05 lên 145,06, mức tăng 0,01 của tỷ giá là một pip.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan