PIP Nhị phân (Fractional PIP)

PIP Nhị phân (Fractional PIP)

Trước đây, các cặp tỷ giá chính sẽ báo giá ở 4 chữ số thập phân và các cặp tiền tệ có chứa yên Nhật sẽ được báo giá ở 2 chữ số thập phân. Tuy nhiên, trong vài năm qua, tất cả các cặp FX chính đều báo giá hơn 4 chữ số và 2 chữ số thập phân với tiêu chuẩn mới tương ứng là 5 và 3 chữ số. Phần báo giá bổ sung này trong báo giá được gọi là pip nhị phân pip hoặc pipette .

Ví dụ: nếu cặp USD / CAD di chuyển từ 1.1010 5 sang 1.1010 6 , thì mức tăng 0,0000 1 trong tỷ giá là một pip nhị phân. Tương tự như vậy, nếu cặp GBP / JPY di chuyển từ 145,05 4 thành 145,05 5 , thì mức tăng 0,00 1 trong tỷ giá là một pip nhị phân.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan