Phân tích căn bản (Fundamental analysis)

Phân tích căn bản (Fundamental analysis)

Phân tích cơ bản liên quan đến việc nghiên cứu các yếu tố kinh tế và tài chính khác nhau để xác định giá trị nội tại của một tài sản. Việc phân tích cơ bản có thể được thực hiện trên các loại tài sản như ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử và các loại khác, giúp xác định được giá trị phù hợp. Dựa vào kết quả phân tích, các nhà đầu tư sẽ mua loại tài sản được định giá thấp và bán ra loại tài sản được định giá cao.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan