Phá giá

Phá giá

Phá giá là một nỗ lực có chủ ý nhằm hạ thấp giá trị đồng tiền của một quốc gia so với một đồng tiền khác hoặc một nhóm tiền tệ. Phá giá tiền tệ là một công cụ được các cơ quan quản lý tiền tệ như Ngân hàng Trung ương sử dụng để giảm giá trị tiền tệ trên trường quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại của đất nước.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan