Lệnh thị trường

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán tài sản ngoại hối ngay lập tức. Lệnh này đảm bảo khớp lệnh ngay lập tức nhưng không đảm bảo về mặt giá cả. Lệnh thị trường thường khớp lệnh ở mức gần ‘Giá bán’ đối với một vị thế mua và gần ‘Giá mua’ đối với vị thế bán.

Ví dụ: Giả sử rằng giá mua/ yêu bán của cặp AUD / USD là 0,9560/0,9565. Nếu bạn đặt lệnh thị trường để mua AUD, lệnh sẽ được thực thi ở mức bằng hoặc gần bằng 0,9565. Ngược lại, nếu bạn đặt lệnh thị trường để bán AUD, lệnh sẽ được thực thi ở mức bằng hoặc gần bằng 0,9560. “