Lệnh dừng lỗ (cắt lỗ)

Lệnh dừng lỗ (cắt lỗ)

Lệnh dừng lỗ là một loại lệnh cụ thể để mua hoặc bán một cặp ngoại hối ở một mức giá được chỉ định. Nhà giao dịch dùng các loại lệnh này để hạn chế thua lỗ trên các giao dịch đang mở trong trường hợp giá biến động bất lợi hoặc giảm lợi nhuận. Lệnh dừng lỗ có hai loại

  • Lệnh dừng lỗ thị trường – Chỉ có mức giá cắt lỗ. Sau khi được kích hoạt, giao dịch sẽ được kết thúc theo giá thị trường.
  • Lệnh giới hạn cắt lỗ – Bao gồm mức giá cắt lỗ và giá giới hạn. Nếu được kích hoạt, giao dịch sẽ bị đóng lại giữa mức giá cắt lỗ và giá giới hạn.