Ký quỹ (Giao dịch Ký quỹ)

Ký quỹ (Giao dịch Ký quỹ)

Ký quỹ đề cập đến số tiền cần thiết để mở một vị thế (lệnh giao dịch) trong giao dịch ngoại hối và được xem là một khoản tiền ký quỹ bảo đảm với bên môi giới để duy trì vị thế. Ký quỹ là một thành phần trực tiếp trong cấu tạo đòn bẩy. Đòn bẩy cao hơn, ký quỹ sẽ thấp hơn và ngược lại.

Ví dụ: Nếu nhà môi giới của bạn cung cấp đòn bẩy 1: 100 để giao dịch cặp EUR / USD và bạn muốn giao dịch với kích thước Lô tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị, lúc này yêu cầu ký quỹ của bạn sẽ là $1000. Ngược lại, nếu nhà môi giới của bạn cung cấp đòn bẩy chỉ 30: 1 để giao dịch cặp EUR / USD và bạn muốn giao dịch kích thước lô tiêu chuẩn là 100.000, yêu cầu ký quỹ của bạn sẽ tăng lên khoảng $3334.