Khấu hao giá (Price depreciation)

Khấu hao giá (Price depreciation)

Đó là sự sụt giảm giá trị pip của một tài sản ngoại hối hoặc cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian. Để tính khấu hao của tỷ giá hối đoái theo giá trị pip, hãy lấy giá trị cuối cùng trừ cho giá trị lúc đầu. Ví dụ: nếu cặp AUD / USD ở mức 0,8550 và giảm xuống 0,8515, đồng tiền này đã giảm giá 0,8515-0,8550 = -0,0035 pips.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan