Đồng yết giá/định giá (Base/quote currency)

Đồng yết giá/định giá (Base/quote currency)

Một cặp tỷ giá bao gồm hai đơn vị tiền tệ. Đồng tiền đầu tiên là đồng yết giá và đồngthứ hai là đồng định giá. Vì trong một cặp ngoại hối, một loại tiền tệ được so sánh một loại tiền tệ khác, nên đồng yết giá sẽ đại diện cho một đơn vị. Mặt khác, đồng định giá thay cho số lượng đơn vị cần thiết để mua một đơn vị đồng yết giá. Ví dụ: nếu cặp AUD / JPY đang báo giá 80,66, thì điều này chỉ ra rằng 1 đơn vị đô la Úc = 80,66 đơn vị yên Nhật.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan