Chốt lời (Take Profit)

Chốt lời (Take Profit)

Chốt lời là khi các lệnh giới hạn được đặt ở các mức giá đã chỉ định để thoát khỏi vị thế giao dịch hiện tại và thu phần tiền lời. Lệnh Chốt lời được đặt (TP) cao hơn giá thị trường đối với các giao dịch mua (Long) ở hiện tại và thấp hơn thị trường đối với các giao dịch bán khống (Short).

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan