Bán khống (Short)

Bán khống (Short)

Vị thế BÁN hoặc bán khống là khi bạn đặt lệnh bán cặp ngoại hối với kỳ vọng giá sẽ giảm.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan