Bán khống (Short)

Bán khống (Short)

Vị thế BÁN hoặc bán khống là khi bạn đặt lệnh bán cặp ngoại hối với kỳ vọng giá sẽ giảm.